Other

Book chapters

Ζάρρος ΑΧ. Πειραματικές προσεγγίσεις στη μελέτη των φαινομένων της γήρανσης. Στο: Τσακίρης ΣΘ (επιμέλεια). Φυσιολογία της Γήρανσης. Σύγγραμμα του Ομώνυμου Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικού Μαθήματος. Αυτοέκδοση, Αθήνα, 2011, 169-182 (ISBN: 978-960-93-2790-9).

Καραγεωργίου Χ, Τζωτζές Β, Ζάρρος Α, Σίδερης Α, Τσακίρης Σ. Μεταβολές της δραστικότητος της ακετυλχολινεστεράσης, της αντιοξειδωτικής καταστάσεως του εγκεφάλου και της συμπεριφοράς επιμύων κατόπιν χορηγήσεως καδμίου. Επιπτώσεις της συγχορηγήσεως ψευδαργύρου, ασβεστίου και L-κυστεΐνης. Στο: Καλοφούτης Α, Παπαδόπουλος Ν, Σπηλιοπούλου Χ, Μαραβέλιας Κ, Χατζηιωάννου Α, ΔΕΠ Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας (επιμέλεια). Τιμητικός Τόμος Καθηγητή Αντ. Σ. Κουτσελίνη. Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ, Αθήνα, 2006, 197-204 (ISBN: 960-394-400-9).

Journal articles

Al-Humadi H, Theocharis S, Dontas I, Stolakis V, Zarros A, Kyriakaki A, Al-Saigh R, Liapi C. Hepatic injury due to combined choline-deprivation and thioacetamide administration: an experimental approach to liver diseases. Digestive Diseases and Sciences 2012; 57(12): 3168-3177 (PMID: 22777615).

Al-Humadi H, Zarros A, Al-Saigh R, Liapi C. Genetic basis and gene therapy trials for thyroid cancer. Cancer Genomics & Proteomics 2010; 7(1): 31-49 (PMID: 20181629).

Al-Humadi H, Zarros A, Kyriakaki A, Al-Saigh R, Liapi C. Choline deprivation: an overview of the major hepatic metabolic response pathways. Scandinavian Journal of Gastroenterology 2012; 47(8-9): 874-886 (PMID: 22571353).

Baillie GS, Christian F, Zarros A. Editorial: frontiers in the pharmacological manipulation of intracellular cAMP levels. Frontiers in Pharmacology 2016; 7: 4 (PMID: 26858646; PMCID: PMC4731503).

Bimpis A, Baillie GS, Zarros A. Cholinergic deregulation in traumatic brain injury could be a pathophysiology-related biphasic epiphenomenon. The Medical Journal of Malaysia 2014; 69(3): 148 (PMID: 25326361).

Bimpis A, Papalois A, Tsakiris S, Kalafatakis K, Zarros A, Gkanti V, Skandali N, Al-Humadi H, Kouzelis C, Liapi C. Modulation of crucial adenosinetriphosphatase activities due to U-74389G administration in a porcine model of intracerebral hemorrhage. Metabolic Brain Disease 2013; 28(3): 439-446 (PMID: 23344690).

Bimpis A, Papalois A, Tsakiris S, Zarros A, Kalafatakis K, Botis J, Stolakis V, Zissis KM, Liapi C. Activation of acetylcholinesterase after U-74389G administration in a porcine model of intracerebral hemorrhage. Metabolic Brain Disease 2012; 27(2): 221-225 (PMID: 22476954).

Bimpis A, Zarros A. Treatment of intracerebral hemorrhage: where do we stand? Rhode Island Medical Journal 2014; 97(7): 12 (PMID: 25000172).

Botis J, Chatzigeorgiou A, Chatzilymperis G, Kalafatakis K, Katsouni E, Mylonas N, Skandali N, Skandalis A, Vagena E, Zarros A. Inform, conform, reform and do not deform: a four axons’ framework for the Hellenic academic institutions facing the Greek crisis challenge. Journal of Natural Science, Biology and Medicine 2013; 4(1): 268-269 (PMID: 23633882; PMCID: PMC3633298).

Botis J, Chatzilymperis G, Kalafatakis K, Skandali N, Skandalis A, Mylonas N, Zarros A. Reaching the limits of reform: medical education and the Hellenic academic institutions facing the euro-crisis. Journal of Natural Science, Biology and Medicine 2015; 6(1): 278-279 (PMID: 25810685; PMCID: PMC4367061).

Carageorgiou H, Pantos C, Zarros A, Mourouzis I, Varonos D, Cokkinos D, Tsakiris S. Changes in antioxidant status, protein concentration, acetylcholinesterase, (Na+,K+)-, and Mg2+-ATPase activities in the brain of hyper- and hypothyroid adult rats. Metabolic Brain Disease 2005; 20(2): 129-139 (PMID: 15938131).

Carageorgiou H, Pantos C, Zarros A, Stolakis V, Mourouzis I, Cokkinos D, Tsakiris S. Changes in acetylcholinesterase, (Na+,K+)-ATPase, and Mg2+-ATPase activities in the frontal cortex and the hippocampus of hyper- and hypothyroid adult rats. Metabolism (Clinical and Experimental) 2007; 56(8): 1104-1110 (PMID: 17618957).

Carageorgiou H, Pantos C, Zarros A, Stolakis V, Mourouzis I, Cokkinos D, Tsakiris S. Effects of hyper- and hypothyroidism on acetylcholinesterase, (Na+,K+)- and Mg2+-ATPase activities of adult rat hypothalamus and cerebellum. Metabolic Brain Disease 2007; 22(1): 31-38 (PMID: 17165152).

Carageorgiou H, Tzotzes V, Pantos C, Mourouzis C, Zarros A, Tsakiris S. In vivo and in vitro effects of cadmium on adult rat brain total antioxidant status, acetylcholinesterase, (Na+,K+)-ATPase and Mg2+-ATPase activities: protection by L-cysteine. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2004; 94(3): 112-118 (PMID: 15049340).

Carageorgiou H, Tzotzes V, Sideris A, Zarros A, Tsakiris S. Cadmium effects on brain acetylcholinesterase activity and antioxidant status of adult rats: modulation by zinc, calcium and L-cysteine co-administration. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2005; 97(5): 320-324 (PMID: 16236145).

Carageorgiou H, Zarros A, Tsakiris S. Selegiline long-term effects on brain acetylcholinesterase, (Na+,K+)-ATPase activities, antioxidant status and learning performance of aged rats. Pharmacological Research 2003; 48(3): 245-251 (PMID: 12860442).

Drakos SS, Anifantaki F, Zarros A, Liapi C. The role of folate-metabolism-related gene polymorphisms in the development of meningiomas. Cancer Genomics & Proteomics 2010; 7(2): 105-109 (PMID: 20335525).

Elliott C, Al-Humadi H, Gutierrez-Quintana R, Zarros A. Brain N-acetylaspartate accumulation in Canavan disease is not neurotoxic per se: the implications of the first gene replacement therapy study to demonstrate successful post-symptomatic treatment in mice. Annals of Research Hospitals 2018; 2: 4.

Giaginis C, Davides D, Zarros A, Noussia O, Zizi-Serbetzoglou A, Kouraklis G, Theocharis S. Clinical significance of tumor-associated antigen RCAS1 expression in human pancreatic ductal adenocarcinoma. Digestive Diseases and Sciences 2008; 53(6): 1728-1734 (PMID: 17932753).

Giaginis C, Zarros A, Alexandrou P, Klijanienko J, Delladetsima I, Theocharis S. Evaluation of coxsackievirus and adenovirus receptor expression in human benign and malignant thyroid lesions. APMIS: Acta Pathologica, Microbiologica, et Immunologica Scandinavica 2010; 118(3): 210-221 (PMID: 20132187).

Giaginis CT, Zarros AC, Papaefthymiou MA, Papadopouli AE, Sfiniadakis IK, Theocharis SE. Coxsackievirus and adenovirus receptor expression in human endometrial adenocarcinoma: possible clinical implications. World Journal of Surgical Oncology 2008; 6: 59 (PMID: 18558015).

Gkanti V, Stolakis V, Kalafatakis K, Liapi C, Zissis KM, Zarros A, Tsakiris S. Postnuclear supernatants of rat brain regions as substrates for the in vitro assessment of cadmium-induced neurotoxicity on acetylcholinesterase activity. Biological Trace Element Research 2014; 158(1): 87-89 (PMID: 24504746).

Gribilas G, Zarros A, Zira A, Giaginis C, Tsourouflis G, Liapi C, Spiliopoulou C, Theocharis SE. Involvement of hepatic stimulator substance in experimentally induced fibrosis and cirrhosis in the rat. Digestive Diseases and Sciences 2009; 54(11): 2367-2376 (PMID: 19082714).

Kalafatakis K, Gkanti V, Mackenzie-Gray Scott CA, Zarros A, Baillie GS, Tsakiris S. Acetylcholinesterase activity as a neurotoxicity marker within the context of experimentally-simulated hyperprolinaemia: an in vitro approach. Journal of Natural Science, Biology and Medicine 2015; 6(s1): s98-s101 (PMID: 26604630; PMCID: PMC4630774).

Kalafatakis K, Russell GM, Zarros A, Lightman SL. Temporal control of glucocorticoid neurodynamics and its relevance for brain homeostasis, neuropathology and glucocorticoid-based therapeutics. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 2016; 61: 12-25 (PMID: 26656793).

Kalafatakis K, Zarros A. Intracerebroventricular administration of streptozotocin as an experimental approach to Alzheimer’s disease. International Journal of Neuroscience 2014; 124(12): 944-946 (PMID: 24494726).

Karympalis V, Kalopita K, Zarros A, Carageorgiou H. Regulation of gene expression via triple helical formations. Biochemistry (Moscow) 2004; 69(8): 855-860 (PMID: 15377264). Also in Russian: Каримпалис B, Калопита К, Заррос А, Карагеоргиу Х. Регуляция экспрессии генов за счет образования спиральных триплексов. Биохимия 2004; 69(8): 1051-1058.

Katsouni E, Sakkas P, Zarros A, Skandali N, Liapi C. The involvement of substance P in the induction of aggressive behavior. Peptides 2009; 30(8): 1586-1591 (PMID: 19442694).

Katsouni E, Zarros A, Skandali N, Tsakiris S, Lappas D. The role of cholecystokinin in the induction of aggressive behavior: a focus on the available experimental data. Acta Physiologica Hungarica 2013; 100(4): 361-377 (PMID: 24317345).

Konstandi M, Segos D, Galanopoulou P, Theocharis S, Zarros A, Lang MA, Marselos M, Liapi C. Effects of choline-deprivation on paracetamol- or phenobarbital-induced rat liver metabolic response. Journal of Applied Toxicology 2009; 29(2): 101-109 (PMID: 18798224).

Koromilas C, Liapi C, Schulpis KH, Kalafatakis K, Zarros A, Tsakiris S. Structural and functional changes in the hippocampus due to hypothyroidism. Metabolic Brain Disease 2010; 25(3): 339-354 (PMID: 20886273).

Koromilas C, Liapi C, Zarros A, Stolakis V, Tsagianni A, Skandali N, Al-Humadi H, Tsakiris S. Effects of experimentally-induced maternal hypothyroidism on crucial offspring rat brain enzyme activities. International Journal of Developmental Neuroscience 2014; 35: 1-6 (PMID: 24632022).

Koromilas C, Liapi C, Zarros A, Tsela S, Zissis KM, Kalafatakis K, Skandali N, Voumvourakis K, Carageorgiou H, Tsakiris S. Inhibition of Na+,K+-ATPase in the hypothalamus, pons and cerebellum of the offspring rat due to experimentally-induced maternal hypothyroidism. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2015; 28(12): 1438-1444 (PMID: 25123521).

Koromilas C, Tsakiris S, Kalafatakis K, Zarros A, Stolakis V, Kimpizi D, Bimpis A, Tsagianni A, Liapi C. Experimentally-induced maternal hypothyroidism alters crucial enzyme activities in the frontal cortex and hippocampus of the offspring rat. Metabolic Brain Disease 2015; 30(1): 241-246 (PMID: 24972880).

Koutroulis I, Zarros A, Theocharis S. The role of matrix metalloproteinases in the pathophysiology and progression of human nervous system malignancies: a chance for the development of targeted therapeutic approaches? Expert Opinion on Therapeutic Targets 2008; 12(12): 1577-1586 (PMID: 19007324).

Liapi C, Al-Humadi H, Zarros A, Galanopoulou P, Stolakis V, Gkrouzman E, Mellios Z, Skandali N, Anifantaki F, Tsakiris S. Combined thirty-day exposure to thioacetamide and choline-deprivation alters serum antioxidant status and crucial brain enzyme activities in adult rats. Metabolic Brain Disease 2009; 24(3): 441-451 (PMID: 19697115).

Liapi C, Feskou I, Zarros A, Carageorgiou H, Galanopoulou P, Tsakiris S. Equilibrated diet restores the effects of early age choline-deficient feeding on rat brain antioxidant status and enzyme activities: the role of homocysteine, L-phenylalanine and L-alanine. Metabolic Brain Disease 2008; 23(3): 289-301 (PMID: 18642068).

Liapi C, Feskou I, Zarros A, Galanopoulou P, Tsakiris S. Effects of gestational and lactational choline deprivation on brain antioxidant status, acetylcholinesterase, (Na+,K+)- and Mg2+-ATPase activities in offspring rats. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 2007; 45(5): 651-656 (PMID: 17484629).

Liapi C, Kyriakaki A, Zarros A, Al-Humadi H, Stolakis V, Gkrouzman E, Anifantaki F, Skandali N, Margaritis M, Tsakiris S. Effects of adult-onset choline deprivation on the activities of acetylcholinesterase, (Na+,K+)- and Mg2+-ATPase in crucial rat brain regions. Food and Chemical Toxicology 2009; 47(1): 82-85 (PMID: 18992298).

Liapi C, Kyriakaki A, Zarros A, Galanopoulou P, Al-Humadi H, Dontas I, Voumvourakis K, Tsakiris S. Choline-deprivation alters crucial brain enzyme activities in a rat model of diabetic encephalopathy. Metabolic Brain Disease 2010; 25(3): 269-276 (PMID: 20838865).

Liapi C, Stolakis V, Zarros A, Zissis KM, Botis J, Al-Humadi H, Tsakiris S. Gestational exposure to cadmium alters crucial offspring rat brain enzyme activities: the role of cadmium-free lactation. Environmental Toxicology and Pharmacology 2013; 36(3): 835-839 (PMID: 23981373).

Liapi C, Zarros A, Galanopoulou P, Theocharis S, Skandali N, Al-Humadi H, Anifantaki F, Gkrouzman E, Mellios Z, Tsakiris S. Effects of short-term exposure to manganese on the adult rat brain antioxidant status and the activities of acetylcholinesterase, (Na+,K+)-ATPase and Mg2+-ATPase: modulation by L-cysteine. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2008; 103(2): 171-175 (PMID: 18816301).

Liapi C, Zarros A, Theocharis S, Al-Humadi H, Anifantaki F, Gkrouzman E, Mellios Z, Skandali N, Tsakiris S. The neuroprotective role of L-cysteine towards the effects of short-term exposure to lanthanum on the adult rat brain antioxidant status and the activities of acetylcholinesterase, (Na+,K+)- and Mg2+-ATPase. Biometals 2009; 22(2): 329-335 (PMID: 18937033).

Liapi C, Zarros A, Theocharis S, Voumvourakis K, Anifantaki F, Gkrouzman E, Mellios Z, Skandali N, Al-Humadi H, Tsakiris S. Short-term exposure to nickel alters the adult rat brain antioxidant status and the activities of crucial membrane-bound enzymes: neuroprotection by L-cysteine. Biological Trace Element Research 2011; 143(3): 1673-1681 (PMID: 21360057).

Mantzorou M, Zarros A, Vasios G, Theocharis S, Pavlidou E, Giaginis C. Cranberry: a promising natural source of potential nutraceuticals with anticancer activity. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry 2019; 19(14): 1672‐1686 (PMID: 31272361).

Memtsas V, Zarros A, Theocharis S. Matrix metalloproteinases in the pathophysiology and progression of gynecological malignancies: could their inhibition be an effective therapeutic approach? Expert Opinion on Therapeutic Targets 2009; 13(9): 1105-1120 (PMID: 19604124).

Roscoe RB, Elliott C, Zarros A, Baillie GS. Non-genetic therapeutic approaches to Canavan disease. Journal of the Neurological Sciences 2016; 366: 116-124 (PMID: 27288788).

Schulpis KH, Vlachos GD, Antsaklis A, Liapi C, Stolakis V, Zarros A, Tsakiris S. Modulated human maternal and premature neonatal erythrocyte membrane enzyme activities in relation to the mode of delivery: in vitro restoration with L-carnitine. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 2011; 49(3): 559-562 (PMID: 21323624).

Stolakis V, Kalafatakis K, Botis J, Zarros A, Liapi C. The regulatory role of neurotensin on the hypothalamic-anterior pituitary axons: emphasis on the control of thyroid-related functions. Neuropeptides 2010; 44(1): 1-7 (PMID: 19878995).

Stolakis V, Liapi C, Zarros A, Kalopita K, Memtsas V, Botis J, Tsagianni A, Kimpizi D, Varatsos A, Tsakiris S. Exposure to ethanol during neurodevelopment modifies crucial offspring rat brain enzyme activities in a region-specific manner. Metabolic Brain Disease 2015; 30(6): 1467-1477 (PMID: 26380981).

Stolakis V, Tsakiris S, Kalafatakis K, Zarros A, Skandali N, Gkanti V, Kyriakaki A, Liapi C. Developmental neurotoxicity of cadmium on enzyme activities of crucial offspring rat brain regions. Biometals 2013; 26(6): 1013-1021 (PMID: 24065572).

Tsakiris S, Zarros A. Medical physiology and experimentation: reconsidering the undergraduate examination structure. Advances in Physiology Education 2006; 30(2): 94-95 (PMID: 16709740).

Tzotzes V, Tzilalis V, Giannakakis S, Saranteas T, Papas A, Mourouzis I, Mourouzis C, Zarros A, Pantos C, Cokkinos D, Carageorgiou H. Effects of acute and chronic cadmium administration on the vascular reactivity of rat aorta. Biometals 2007; 20(1): 83-91 (PMID: 16802071).

Zarros A. A short commentary on Aristotle’s scientific legacy and his definition of the physiologist. Acta Physiologica Hungarica 2014; 101(2): 259-261 (PMID: 24901085).

Zarros A. Prerequisites for a reliable introduction of in vitro neurotoxicity testing within the REACH framework. NeuroToxicology 2014; 44: 365 (PMID: 24952231).

Zarros A, Bimpis A, Papalois A, Baillie GS. Perihaematomal cytokine expression is a crucial component of intracerebral haemorrhage pathophysiology. Neurological Sciences 2014; 35(9): 1471-1473 (PMID: 24729011).

Zarros A, Boomkamp SD. Methodological accuracy and firm interpretation of enzymatic analysis: the usefulness of Bisswanger’s “Practical Enzymology”. Journal of Natural Science, Biology and Medicine 2014; 5(2): 499-501 (PMID: 25097448; PMCID: PMC4121948).

Zarros A, Boomkamp SD, Tsakiris S, Baillie GS. The extent and the nature of the cholinergic contribution to the hepatic encephalopathy-induced cognitive impairment. Free Radical Biology and Medicine 2013; 65: 1516-1517 (PMID: 23973861).

Zarros A, Byrne AM, Boomkamp SD, Tsakiris S, Baillie GS. Lanthanum-induced neurotoxicity: solving the riddle of its involvement in cognitive impairment? Archives of Toxicology 2013; 87(11): 2031-2035 (PMID: 23934103). Erratum: Archives of Toxicology 2014; 88(9): 1767.

Zarros A, Cameron RT, Tsakiris S, Baillie GS. Evaluating the suitability of postnuclear supernatants as in vitro models for assessing cadmium- and other xenobiotic-induced neurotoxicity on crucial enzymatic parameters. Biological Trace Element Research 2013; 152(3): 297-299 (PMID: 23408262).

Zarros A, Johnson SA, Mackenzie-Gray Scott CA, Baillie GS. Cytodynamics and endpoint selection for a reliable in vitro assessment of nanoneurotoxicity. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine 2015; 11(2): 407-408 (PMID: 25461294).

Zarros A, Kalopita K, Tsakiris S, Baillie GS. Can acetylcholinesterase activity be considered as a reliable biomarker for the assessment of cadmium-induced neurotoxicity? Food and Chemical Toxicology 2013; 56: 406-410 (PMID: 23474324).

Zarros A, Kumar AH. Digitization of DNA: miniaturization of information storage moving towards data in DNA! Journal of Natural Science, Biology and Medicine 2013; 4(1): 1-2 (PMID: 23633827; PMCID: PMC3633256).

Zarros A, Liapi C, Al-Humadi H, Almpani M, Stolakis V, Skandali N, Voumvourakis K, Katsouni E, Tsakiris S. Experimentally-induced Wernicke’s encephalopathy modifies crucial rat brain parameters: the importance of Na+,K+-ATPase and a potentially neuroprotective role for antioxidant supplementation. Metabolic Brain Disease 2013; 28(3): 387-396 (PMID: 23475222).

Zarros A, Liapi C, Galanopoulou P, Marinou K, Mellios Z, Skandali N, Al-Humadi H, Anifantaki F, Gkrouzman E, Tsakiris S. Effects of adult-onset streptozotocin-induced diabetes on the rat brain antioxidant status and the activities of acetylcholinesterase, (Na+,K+)- and Mg2+-ATPase: modulation by L-cysteine. Metabolic Brain Disease 2009; 24(2): 337-348 (PMID: 19296211).

Zarros A, Skandali N, Tsakiris S. Comments to the Editor concerning the cholinergic response to manganese-induced neurotoxicity, based on the paper entitled: “The inhibitory effect of manganese on acetylcholinesterase activity enhances oxidative stress and neuroinflammation in the brain” by Santos et al. Toxicology 2012; 298(1-3): 59-60 (PMID: 22503707).

Zarros A, Tansey T. Editorial: pharmaceutical innovation after World War II: from rational drug discovery to biopharmaceuticals. Frontiers in Pharmacology 2019; 10: 834 (PMID: 31402865; PMCID: PMC6669231).

Zarros A, Theocharis S, Skandali N, Tsakiris S. Effects of fulminant hepatic encephalopathy on the adult rat brain antioxidant status and the activities of acetylcholinesterase, (Na+,K+)- and Mg2+-ATPase: comparison of the enzymes’ response to in vitro treatment with ammonia. Metabolic Brain Disease 2008; 23(3): 255-264 (PMID: 18665440).

Zarros AC, Kalopita KS, Tsakiris ST. Serotoninergic impairment and aggressive behavior in Alzheimer’s disease. Acta Neurobiologiæ Experimentalis 2005; 65(3): 277-286 (PMID: 16130802).

Αντωνόπουλος Α, Καλοπήτα Κ, Ζάρρος Α. Ο ρόλος των αντιοξειδωτικών στη μυοκαρδιακή απόπτωση: θεώρηση της συμβολής της βιταμίνης Ε. Διατροφή-Διαιτολογία 2006; 10(3-4): 92-96.

Αντωνόπουλος Α, Καλοπήτα Κ, Ζάρρος Α, Παπαθεοφάνης Ι, Ξηρουχάκη Ε. Επιπολής λοιμώξεις χειρουργικού τραύματος στη Γ΄ Χειρουργική Κλινική του Τζανείου Νοσοκομείου: συχνότητα και αιτιολογία. Ιατρικά Χρονικά 2008; 31(4): 237-240.

Γκρούζμαν Ε, Ζάρρος Α, Μέλλιος Ζ, Σκανδάλη Ν, Ανυφαντάκη Φ. Παθοφυσιολογικό υπόβαθρο, κλινική εικόνα και αντιμετώπιση της νόσου Krabbe: μία σύντομη ανασκόπηση. Ιατρικά Χρονικά 2009; 32(1): 20-25.

Ζάρρος Α. Αδρή θεώρηση του νευροενδοκρινικού υπόβαθρου της επιθετικής συμπεριφοράς. Ελληνική Αεροπορική και Διαστημική Ιατρική 2007; 2(1): 25-28.

Ζάρρος Α, Καλοπήτα Κ, Τσακίρης Σ. Συμμετοχή του διατροφικού παράγοντα στη διαμόρφωση επιθετικής συμπεριφοράς. Διατροφή-Διαιτολογία 2005; 9(1-2): 11-14.

Ζάρρος Α, Καρύμπαλης Β, Καλοπήτα Κ, Τσακίρης Θ, Τσακίρης Σ. Κάδμιο-οφειλόμενη οστεοπόρωση και οστεομαλάκυνση. Ιατρικά Χρονικά 2004; 27(6-8): 349-353.

Ζάρρος Α, Παπαθανασίου Ι, Καλοπήτα Κ, Μαντζίκος Ι, Παπαδόπουλος Ι. Αξιολόγηση του πλαισίου ιδρύσεως και λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Μουσείων: αναφορά στο νεοσυγκροτηθέν Μουσείο Φαρμακολογίας. Επιθεώρηση Υγείας 2005; 16(93): 39-41.

Ζάρρος Α, Σκανδάλη Ν, Al-Humadi H, Λιάπη Χ. Το κάδμιο (Cd) ως παράγοντας πρόκλησης καρκίνου του πνεύμονα. Πνεύμων 2008; 21(2): 167-171. Also in English: Zarros A, Skandali N, Al-Humadi H, Liapi C. Cadmium (Cd) as a carcinogenetic factor and its participation in the induction of lung cancer. Pneumon 2008; 21(2): 172-177.

Ζάρρος Α, Στραβοδήμος Κ. Το κάδμιο (Cd) ως αιτία εξαλλαγών του ουροποιογεννητικού συστήματος. Ιατρικά Χρονικά 2006; 29(10): 553-555.

Ζάρρος ΑΧ, Μαντζίκος ΙΒ. Γιατί οι γιατροί ασχολούνται με την πολιτική. Οικονομικός Ταχυδρόμος 2003; 34(2572): 47-48. Αναδημοσίευση: Επιθεώρηση Υγείας 2004; 15(86): 9-10.

Καλοπήτα Κ, Ζάρρος Α, Αντωνόπουλος Α, Παπαδόπουλος ΙΣ. Οικιακό περιβάλλον: αίτια και πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων. Παιδιατρική 2006; 69(4): 268-277.

Καρύμπαλης ΒΙ, Καλοπήτα ΚΣ, Ζάρρος ΑΧ. Επιστολή προς τη Σύνταξη. Ελληνική Ογκολογία 2004; 40(4): 337-338.

Παπαθανασίου Ι, Αντωνόπουλος Α, Καλοπήτα Κ, Ζάρρος Α. Μεταμόσχευση ιστών και οργάνων από ζώντα δότη: δικαιοπολιτική θεώρηση του νομοθετικού περιορισμού των υποψηφίων ληπτών στο στενό συγγενικό κύκλο του δότη. Επιθεώρηση Υγείας 2006; 17(98): 50-51.

Παπαθανασίου Ι, Ζάρρος Α. Διαστάσεις της έννομης προστασίας των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων. Επιθεώρηση Υγείας 2006; 17(99): 39-40.

Σκανδάλη Ν, Ανυφαντάκη Φ, Αλμπάνη Μ, Ζάρρος Α, Καρίκας Γ, Τσακίρης Σ. Η χρήση του λανθανίου στην αντιμετώπιση της υπερφωσφαταιμίας στη χρόνια νεφρική νόσο: αποτελεσματικότητα και τοξικότητα. Φαρμακευτική 2009; 22(1): 12-19.

Proceedings chapters

Liapi C, Zarros A, Galanopoulou P, Theocharis S, Skandali N, Al-Humadi H, Anifantaki F, Gkrouzman E, Mellios Z, Tsakiris S. Manganese effects on the adult rat brain antioxidant status and the activities of acetylcholinesterase, (Na+,K+)-ATPase and Mg2+-ATPase: modulation by L-cysteine. In: Collery P, Maymard I, Theophanides T, Khassanova L, Collery T (editors). Metal Ions in Biology and Medicine – Volume 10. Proceedings of the 10th International Symposium on Metal Ions in Biology and Medicine (Bastia, 2008). John Libbey Eurotext, Paris, 2008, 670-675 (ISBN: 978-2-7420-0714-1).

Ζάρρος ΑΧ. Πρόλογος. Στο: Ζάρρος ΑΧ (επιμέλεια). Βιολογικό, Υγειονομικό και Κοινωνικοπολιτικό Υπόβαθρο της Επιθετικής Συμπεριφοράς. Τόμος Εισηγήσεων Δορυφορικής Εκδήλωσης στα πλαίσια του 11ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (Αλεξανδρούπολη, 2005). Αυτοέκδοση, Αθήνα, 2005, vii-ix (ISBN: 960-630-618-6).

Ζάρρος ΑΧ. Φυσιοκρατικό υπόβαθρο της επιθετικής συμπεριφοράς. Στο: Ζάρρος ΑΧ (επιμέλεια). Βιολογικό, Υγειονομικό και Κοινωνικοπολιτικό Υπόβαθρο της Επιθετικής Συμπεριφοράς. Τόμος Εισηγήσεων Δορυφορικής Εκδήλωσης στα πλαίσια του 11ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (Αλεξανδρούπολη, 2005). Αυτοέκδοση, Αθήνα, 2005, 1-15 (ISBN: 960-630-618-6).

Proceedings extended abstracts

Antonopoulos A, Gkrouzman E, Kalopita K, Mellios Z, Zarros A, Tzotzes V, Carageorgiou H. Effects of subchronic cadmium administration on rat body weight and appetite: modulation by zinc, calcium and L-cysteine. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics 2006; 20(2): 129-132.

Papadopulos JS, Galanopoulou P, Carageorgiou H, Liapi C, Zarros A. Museum of Pharmacology: foundation, aims, support and perspectives. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics 2004; 18(1): 150.

Papathanasiou I, Zarros A, Theocharis S. Prescription restrictions applied by the new Code of Medical Deontology. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics 2006; 20(2): 296-297.

Tzouramanis P, Kalopita K, Gkrouzman E, Kalopita S, Zarros A, Riza E. Psychotropic drug users in the Prefecture of Fthiotis: a prescription-based study. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics 2006; 20(2): 349-350.

Αντωνόπουλος Α, Ζάρρος Α, Παπαδόπουλος ΙΣ, Καραγεωργίου Χ. Μέθοδος μελέτης φαρμακολογικών επιδράσεων επί απομονωθέντων οργάνων (με λείες μυϊκές ίνες) πειραματοζώων: εξέλιξη και σημασία. Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής 2005; 23(1): 29-30.

Αποστολάκης Κ, Κωστοπαναγιώτου Γ, Ζάρρος Α, Γκρούζμαν Ε, Κατραμάδου Μ, Καραγεωργίου Χ. Προγνωστική αξία των επιπέδων των κυτοκινών στον ορό ασθενών με σηπτική καταπληξία. Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής 2007; 25(1): 11-13.

Ζάρρος Α, Μαντζίκος Ι, Παπαθανασίου Ι. Πρόταση για τη σύσταση και τη μορφή σωματείου με σκοπό τη στήριξη του Πανεπιστημιακού Μουσείου Φαρμακολογίας και την προαγωγή του έργου του. Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής 2005; 23(1): 54-55.

Proceedings abstracts

Giaginis C, Stolakis V, Zira A, Zarros A, Klijanienko J, Delladetsima I, Tsourouflis G, Theocharis S. Evaluation of cannabinoid receptor (CB)-1 and -2 expression in human benign and malignant thyroid lesions. Virchows Archiv 2009; 455(s1): s379.

Michailidi C, Stolakis V, Zarros A, Zira A, Tsourouflis G, Delladetsima I, Klijanienko J, Theocharis S. Evaluation of DNA repair related molecules expression in human benign and malignant thyroid lesions. Virchows Archiv 2009; 455(s1): s43.

Qaisi A, Vallatos A, Stevenson K, Gallagher L, Gutierrez-Quintana R, Zarros A, Gilmour L, Chalmers AJ, Holmes W. Early delayed radiation-induced brain injury in mice: preliminary findings using magnetic resonance imaging. Neuro-Oncology 2018; 20(s5): v356-v357.

Stolakis V, Demetriou N, Alexandrou P, Zarros A, Griniatsos I, Giaginis K, Klijanienko J, Theocharis S. RCAS1 expression in thyroid malignant and benign lesions. Virchows Archiv 2009; 455(s1): s53-s54.

Strilakou A, Mourouzis I, Lazaris A, Douzis I, Perelas A, Stylianaki K, Al-Humadi H, Zarros A, Tsakiris S, Liapi C. Effect of choline deficient diet on myocardial performance: the role of carnitine. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2011; 109(s1): 103.

Tansey EM, Wilkinson A, Yabsley A, Zarros A. Physiology at the heart of modern biomedicine: evidence through oral testimonies. Proceedings of The Physiological Society 2016; 37: PCA096.

Theocharis S, Zarros A, Kosma K, Liatsos K, Carageorgiou H, Perrea D. Gentamicin-induced acute renal failure: alterations on crucial serum cytokine levels and antioxidant status. Toxicology Letters 2009; 189(s): s162.

Toumpanakis D, Zarros A, Zira A, Stolakis V, Chatzizacharias N, Vassilakopoulos T, Theocharis S. Alterations of liver FAK and Src levels in the animal model of thioacetamide-induced fulminant hepatic failure and encephalopathy. Toxicology Letters 2009; 189(s): s167.

Zarros A, Cameron RT, Bimpis A, Baillie GS. Exposure of mHippoE-14 cells to oligomycin as a tool for in vitro approaches to brain ischaemia-related pro- and epiphenomena: time-dependent cellular response profiling. Atherosclerosis 2015; 241(1): e221.

Zarros A, Tansey T. Reflecting on a career in pharmacology: what can one learn from Witness Seminars and pioneers’ interviews? Proceedings of the British Pharmacological Society 2017; 16(1): 037P.

Zira A, Kostidis S, Zarros A, Mikros E, Theocharis S. Thioacetamide-induced fulminant hepatic failure and encephalopathy in rats: a metabonomic approach in liver and serum. Toxicology Letters 2009; 189(s): s92-s93.

Zira A, Toumpanakis D, Zarros A, Stolakis V, Giaginis C, Theocharis SE. Alterations of FAK and Src liver levels following either thioacetamide or carbon tetrachloride administration. Hepatology 2009; 50(s4): 1165A.

Ancillary notes

Μαντζίκος ΙΒ, Ζάρρου ΑΧ, Ζάρρος ΑΧ. Κέντρα Υγείας στην Ελληνική Περιφέρεια: εκτενές σχέδιο για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επικουρικές Σημειώσεις της Ομότιτλης Ανακοίνωσης στα πλαίσια του 7ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας (Πόρτο Χέλι, 2005). Αυτοέκδοση, Αθήνα, 2005 (σελίδες: 16).

Παπαθανασίου Ι, Αντωνόπουλος Α, Καλοπήτα Κ, Παπανικολάου Α, Ζάρρος Α, Παπαδόπουλος ΙΣ. Αστική ευθύνη του χειρουργού. Επικουρικές Σημειώσεις της Ομότιτλης Ανακοίνωσης στα πλαίσια του 10ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (Θεσσαλονίκη, 2004). Αυτοέκδοση, Αθήνα, 2004 (σελίδες: 25).

Interview transcripts

Tansey EM (interviewer); Jones EM, Tansey EM, Zarros A (editors). Hodgson, Shirley: transcript of a video interview (04-Nov-2015). History of Modern Biomedicine Interviews (Digital Collection) – e2016010. Queen Mary University of London, London, 2016 (pages: 7; associated files: e2016011-e2016019).

Tansey EM (interviewer); Jones EM, Tansey EM, Zarros A (editors). Hodgson, Shirley: transcript of an audio interview (04-Nov-2015). History of Modern Biomedicine Interviews (Digital Collection) – e2016009. Queen Mary University of London, London, 2016 (pages: 21).

Tansey EM (interviewer); Tansey EM, Zarros A (editors). Aronson, Jeffrey: transcript of a video interview (25-Apr-2016). History of Modern Biomedicine Interviews (Digital Collection) – e2016055. Queen Mary University of London, London, 2016 (pages: 10; associated files: e2016056-e2016067).

Tansey EM (interviewer); Tansey EM, Zarros A (editors). Aronson, Jeffrey: transcript of an audio interview (25-Apr-2016). History of Modern Biomedicine Interviews (Digital Collection) – e2016054. Queen Mary University of London, London, 2016 (pages: 25).

Tansey EM (interviewer); Tansey EM, Zarros A (editors). Bakhle, Mick: transcript of a video interview (10-Aug-2016). History of Modern Biomedicine Interviews (Digital Collection) – e2017125. Queen Mary University of London, London, 2017 (pages: 10; associated files: e2017126-e2017136).

Tansey EM (interviewer); Tansey EM, Zarros A (editors). Bakhle, Mick: transcript of an audio interview (10-Aug-2016). History of Modern Biomedicine Interviews (Digital Collection) – e2017124. Queen Mary University of London, London, 2017 (pages: 31).

Tansey EM (interviewer); Tansey EM, Zarros A (editors). Blackburn, Tom: transcript of a video interview (22-Feb-2016). History of Modern Biomedicine Interviews (Digital Collection) – e2016046. Queen Mary University of London, London, 2016 (pages: 6; associated files: e2016047-e2016053).

Tansey EM (interviewer); Tansey EM, Zarros A (editors). Blackburn, Tom: transcript of an audio interview (22-Feb-2016). History of Modern Biomedicine Interviews (Digital Collection) – e2016045. Queen Mary University of London, London, 2016 (pages: 24).

Tansey EM (interviewer); Tansey EM, Zarros A (editors). Flower, Roderick: transcript of a video interview (14-Apr-2016). History of Modern Biomedicine Interviews (Digital Collection) – e2016069. Queen Mary University of London, London, 2016 (pages: 9; associated files: e2016070-e2016081).

Tansey EM (interviewer); Tansey EM, Zarros A (editors). Flower, Roderick: transcript of an audio interview (14-Apr-2016). History of Modern Biomedicine Interviews (Digital Collection) – e2016068. Queen Mary University of London, London, 2016 (pages: 27).

Tansey EM (interviewer); Tansey EM, Zarros A (editors). Green, Richard: transcript of a video interview (17-Dec-2015). History of Modern Biomedicine Interviews (Digital Collection) – e2016035. Queen Mary University of London, London, 2016 (pages: 6; associated files: e2016036-e2016044).

Tansey EM (interviewer); Tansey EM, Zarros A (editors). Green, Richard: transcript of an audio interview (17-Dec-2015). History of Modern Biomedicine Interviews (Digital Collection) – e2016034. Queen Mary University of London, London, 2016 (pages: 21).

Tansey EM (interviewer); Tansey EM, Zarros A (editors). Humphrey, Patrick: transcript of a video interview (08-Feb-2016). History of Modern Biomedicine Interviews (Digital Collection) – e2016021. Queen Mary University of London, London, 2016 (pages: 8; associated files: e2016022-e2016033).

Tansey EM (interviewer); Tansey EM, Zarros A (editors). Humphrey, Patrick: transcript of an audio interview (08-Feb-2016). History of Modern Biomedicine Interviews (Digital Collection) – e2016020. Queen Mary University of London, London, 2016 (pages: 24).

Tansey EM (interviewer); Tansey EM, Zarros A (editors). Marsden, Charles: transcript of a video interview (19-Apr-2016). History of Modern Biomedicine Interviews (Digital Collection) – e2016083. Queen Mary University of London, London, 2016 (pages: 6; associated files: e2016084-e2016093).

Tansey EM (interviewer); Tansey EM, Zarros A (editors). Marsden, Charles: transcript of an audio interview (19-Apr-2016). History of Modern Biomedicine Interviews (Digital Collection) – e2016082. Queen Mary University of London, London, 2016 (pages: 23).

Tansey EM (interviewer); Tansey EM, Zarros A (editors). Sanger, Gareth: transcript of a video interview (08-Dec-2016). History of Modern Biomedicine Interviews (Digital Collection) – e2017138. Queen Mary University of London, London, 2017 (pages: 10; associated files: e2017139-e2017152).

Tansey EM (interviewer); Tansey EM, Zarros A (editors). Sanger, Gareth: transcript of an audio interview (08-Dec-2016). History of Modern Biomedicine Interviews (Digital Collection) – e2017137. Queen Mary University of London, London, 2017 (pages: 25).

Tansey EM (interviewer); Tansey EM, Zarros A (editors). Pembrey, Marcus: transcript of a video interview (05-Feb-2016). History of Modern Biomedicine Interviews (Digital Collection) – e2016001. Queen Mary University of London, London, 2016 (pages: 6; associated files: e2016002-e2016008).

Translations

Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Moore PK. Pharmacology. Fifth Edition. Elsevier Science Limited, Oxford, 2003 (ISBN: 0443-071454). Translated into Greek as: Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Moore PK. Φαρμακολογία. Πέμπτη Έκδοση. Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου AE, Αθήνα, 2007 (ISBN: 978-960-394-429-4; επιμέλεια μετάφρασης: Αντωνίου Α, Γαλανοπούλου-Κούβαρη Π, Καρακιουλάκης Γ, Κούβελας Δ, Λιάπη Χ, Μανωλόπουλος Ε, Φλωρδέλης Χ; μετάφραση: Αντωνόπουλος Α, Γρηγόρη Τ, Ζάρρος Α, Καρατζούλης Β, Μπεκρής Ε, Παπαδημητρόπουλος Γ, Τσούμαλης Γ).

Other works

Γουρνά-Ντινιακού Χ, Ζάρρος ΑΧ (επιμέλεια). Αφιέρωμα στο Δάσκαλό μας Ι. Στ. Παπαδόπουλο. Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου AE, Αθήνα, 2006 (ISBN: 960-394-411-4).


: authors with equal contribution